Székhelyszolgáltatás szerződés

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János evangéliuma: 3/16.

Új szerződés
Korábbi jogviszony folytatása
Új ügyvezető
Jelen szerződés maradéktalanul megfelel a 7/2017. (VI.1.) IM rendeletnek.

 

Cég név:
Cím: 1083 Budapest, Baross utca 103.
Adószám:
cégjegyzék szám :     
Aláírásra jogosult személy neve:
anyja neve:    
születési hely, idő:      
lakcíme:
személyi ig. szám:   
adóazonosító jele:
céghivatalos papírjainak tárolási helye (ha nem azonos a lakcímmel, akkor a nevet címet
elérhetőséget meg kell adni. A külföldi ügyvezetők esetén a cégbejegyzés után vagy a változás-bejegyzés után maximum 15 nappal meg kell adni a magyar könyvelője elérhetőségét:
érvényes e-mail cím/telefonszám:

megbízó                                                                                                                               ………………….. 

között a mai napon, az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogszerű használatában áll a 1083 Budapest, Baross utca 103. földszint. szám alatti ingatlan, amelyet az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodása alapján jogosult bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen harmadik személy használatába adni.

2. A Szolgáltató a Megbízó részére székhelyhez kötött szolgáltatást biztosít a szerződés 4. pontjában feltüntetett időtartamig. Az 1. pontban megjelölt ingatlanban.

A Megbízót jelen megállapodás alapján megilleti az a jog, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant

a) a társaság/egyéni vállalkozó/egyesület/alapítvány papírjain székhelyként feltüntesse, székhelyeként a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok, és egyéb szervek előtt bejelentse és feltüntesse.

b) A társaság köteles a székhelyen tartani az aláírási-minta illetve az alapító okirat vagy a társasági szerződés fénymásolatát az előző évi mérleget az előző évi eredmény kimutatás és a kiegészítő kimutatás fénymásolatát. A cégiratait a székhelytől különböző helyen, saját maga tárolni és őrizni, cégiratok elhelyezésére és megőrzésére a Szolgáltató kötelezettséget nem vállal.  A szolgáltató a szerződés megkötését követően beállott esetleges jogszabályváltozások szolgáltatást érintő következményiért felelősséget értelemszerűen nem vállal.

c) Irodánk nem azonos a cégek központi ügyintézés helyével és a személyes ügyfélszolgálatával, így nem áll módunkba átvenni a Megbízók által futárszolgálaton keresztül küldött és az ő ügyfeleik által visszáruként (reklamáció, át nem vett csomag stb.) visszaküldött csomagokat. Ezt a Megbízónak más helyen kell megoldania. Ezekért a csomagokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltató felelősséget vállal a jelen szerződés aláírásával és szerződési díj átvételével az alábbiakra:

a) A Megbízó cég nevét jól látható helyen kihelyezze.

b) Hétfőtől-péntek, 10-14-ig. ügyfélszolgálatot tart a fent nevezett címen. A Szolgáltató és mindenkori alkalmazottja biztosítja a Megbízó részére érkező levelek és küldemények átvételét, és erről e-mailes értesítést kap. Igény szerint szkennelve küldjük leveleit és telefonon értesítjük. A Megbízó havonta többször ingyenesen igénybe veheti az irodánkat tárgyalásra (számítógép, nyomtató használat). A NAV leveleket 1 munkanapon belül szkennelve továbbítja a megadott e-mail címre.

4. A szerződő felek határozatlan időtartamra szerződnek. A székhelyszolgáltatás 2018. 08. 13– 2019. 08. 13—ig. ki lett egyenlítve díja 35.000 Ft. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a szerződést póthatáridő kitűzése nélkül, azonnali hatállyal (automatikus székhelymegszűnés) felmondani, és erről az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni, valamint a Felek megállapodása alapján a késedelmes díj után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét követelni késedelmi kamat jogcímén.

5. A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetekben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető, nem válaszol az üzenetekre, illetve nem veszi át postai küldeményeit. Ha a Megbízó tevékenységéből bármilyen kár és kellemetlenség éri a Szolgáltatót.

 A Szolgáltató a felmondását a Megbízónak a jelen szerződés fejlécében megjelölt címére vagy e-mailcímére köteles megküldeni azzal, hogy a küldeményt a feladástól számított 5. napon belül akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át, vagy erről tudomást nem vesz. A címváltozásból (pl. elköltözés) eredő kézbesíthetetlenségért a Megbízó felelős, ha erről előzetesen a Szolgáltatót írásban nem értesítette. A szerződés megszűnése után még 30 napig veszi, át a Szolgáltató a leveleket majd a Megbízónak leveszi a cégtábláját és a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságra bejelenti a szerződés megszűnését, ami pénzbírságot von maga után majd az adó és cégjegyzékszám felfüggesztését. A Szolgáltató felmondási ideje 30 nap.   

6. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízó mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért felelősséget nem vállal, valamint a Megbízót a Szolgáltató tájékoztatja arról is, hogy amennyiben nem adja le a postai meghatalmazást a székhelyszolgáltató cégnek csak a postai értesítőt áll módjában átvenni. Kizárólag posta által visszaigazolt meghatalmazás felmutatásával érvényes a levélátvételére szóló meghatalmazás.

Ebben az esetben egyedül a Megbízó veheti fel a küldeményt a postán. A szolgáltató céget semmi anyagi és erkölcsi felelősség nem terheli. A második kézbesítés után a posta visszaküldi a leveleket az illetékes hivatalos szerveknek: NAV, rendőrség, bíróság, nyugdíjbiztosító, egészségbiztosító, stb. És kézbesítettnek, tulajdonítja. Ilyen esetben az NAV az adószámot is felfüggesztheti. A szerződésünk lejárta után csak egy hónapig vesszük át a leveleket. Egy hónap után a leveleket visszaküldjük elköltözöttel.

7. Abban az esetben, amennyiben az illetékes törvényszék a miatt nem jegyzi be céget vagy annak adataiban bekövetkezett változásait, mert a NAV kifogást támasztott az ügyvezetővel vagy a taggal, úgy a Megbízottat ezen eljárás miatt felelősség nem terheli. Ezen esetben a megbízás a Megbízó hibájából nem teljesül, így a megbízás díj nem jár vissza. A szerződési díj abban az esetben sem jár vissza, ha a Megbízó elviszi a cégét egy másik székhelyre. 

 Budapest, 2018 év augusztus hó 13 nap