EVA adózás

 

Egyszerűsített (EVA) adózási formának szabályai 2010- ben meghatározása.

 Alapvető szabályok:

Az evát választó vállalkozóknak a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz december 20-ig kell bejelenteni, hogy az adóévben az EVA szabályban foglalt rendelkezések szerint teljesíti.

 Kik lehetnek EVA adóalanyok:

  1.  egyéni vállalkozó
  2. közkereseti társaság
  3. betéti társaság
  4. korlátolt felelősségű társaság
  5. szövetkezetek és lakásszövetkezet
  6. erdőbirtokossági társaság
  7.  végrehajtó iroda
  8. ügyvédi iroda, közjegyzői iroda
  9. szabadalmi ügyvivő iroda
  10. egyéni cég

 EVA feltételei:

Evát választhat abban az esetben, ha az tárgyi adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben: az egyéni vállalkozó magánszemély a tevékenységét folyamatosan végezte. A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakul át, kiválás és beolvadás nem volt, és ha a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben új tag nem szerzett több mint 50% meghaladó szavazati jogot.  

Az adóhatósság nem rendelhet el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt kiszabott bírságot.

Nem volt kötelezett az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra, régiségekre vonatkozó, utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó, különös adózási szabályokra.

Nem állt jogerősen bírósági felszámolás alatt, valamint végelszámolás alatt.

A magánszemély a termékértesítésre a szolgáltatásnyújtása alapján vállalkozói bevételt, a jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság és az egyéni cég a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően árbevételt számolt el.

Az adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet.

Vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselő tevékenységet nem folytatott az adóévben.     

Belföldi pénzforgalmú számlával rendelkezik

Minden tag magánszemély.

Jogi személy más jogi személyben, jogi személyig nélküli gazdasági társaságban rendelkezéssel nem rendelkezik.

 Az evát választó adóévben adóalany lehet:

Az adóévet megelőzően második adóévben az éves szintre átszámított összes bevétele a 25000000 azaz a Huszonöt millió forintot nem haladta meg.

Az adóévre előreláthatóan reálisan várható bevétel az Eva-ban foglalt törvények szerint a 25000000 azaz a Huszonöt millió forintot nem haladja meg.    

Bevétel nem adóalanynál:

Nem adóalany egyéni vállalkozónál a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott vállalkozói bevétel

Nem adóalany jogi személynél, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cégnél a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően az engedmény kimutatásában kimutatott árbevétel, bevétel növelve az áfa törvény szerinti továbbhárított általános forgalmi adóval.

Adóalanynál

Nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá: Bevétel a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is.

Ha a számviteli törvény hatálya alá tartozik: a számviteli törvény rendelkezései szerint elszámolt árbevétel, bevétel. A számviteléről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az árbevétel, a bevétel magában foglalja a termékesítést terhelő általános forgalmi adót is.

 EVA alanyosság elvesztése, megszűnése

A naptári év utolsó napjával, ha a naptári évet követő adóévre bejelentette, hogy adókötelezettségeit nem az eva törvényben foglaltak szerint teljesíti, vagy a bejelentését jogszerűtlenül nem tette meg .

A változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságára előírt bármely feltételnek.

Az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját nappal.

A Kapott előlegről kibocsátott utolsó számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 25000000 azaz Huszonöt millió forintot meghaladó előlegről bocsátott ki számlát, egyszerűsített számlát.