Cégalapítás illeték változás 2012 március 1-től

 2012. március 1-jétől hatályos fontosabb változások:


1990. évi XCIII. Törvény az illetékről:


45. § (3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke:
a) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetén 50 000 Ft,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 25 000 Ft,
c) egyéni cég esetén 15 000 Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a Cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre, történő kiegészítésére.
(3a) A jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vagyontárgyára vonatkozóan jognak vagy ténynek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/A. §-a, 83/C. §-a szerinti törlésére irányuló bírósági nemperes eljárás illetéke 10 000 Ft.
(3b) Az e §-ban nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft.
   
Vagyis Kft-nél és Zrt.nél 50.000 Ft, bt-nél pedig 25.000 Ft lesz az új cégbejegyzési illeték. A változás bejegyzés illetéke nem változik.


2006. évi IV. törvény gazdasági társaságokról:
 
5. § (10) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdaság kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság tagja betéti társaság beltagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.


Vagyis nem lehet többségi tag, az, akinek 5 éven belül törölték korábbi cégét, melyben ügyvezető vagy többségi tulajdonos volt.


23. §
(5) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabtak ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.


2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról.

 
24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza
h) a cégképviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személyes esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.


Vagyis a jövőben a cégjegyzékszám tartalmazza az ügyvezetők születési idejét is + egy másik rendelkezés szerint a tagoknál is ugyan ez érvényes.


61/B. § (1) A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a Cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot.
(2) Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó-és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 millió Forintot meghaladó köztartozással rendelkezik.
(3) Az állami adóhatósság (2) bekezdés szerinti jelzése esetén a Cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházás napjával, mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg 18-19. § szerinti benyújtására.


Vagyis cégadásvételnél, ha a cégnek 15 milliónál magasabb összegű adótartozása van, blokkolják az adásvételt, illetve vagyonméreg benyújtására kötelezik.